Podmínky použití stránek a služeb www.lotusenglish.cz

Webové stránky lotusenglish.cz („Stránky“) představují online informační službu týkající se výuky anglického jazyka a zároveň zprostředkovávají odpovídající služby poskytované Mgr. Adélou Obermajerovou, podnikatelským subjektem pod IČ: 88866017, zapsána v živnostenském rejstříku (dále jen „Lektorka“), která tímto určuje pro uživatele Stránek a služeb následující Podmínky použití stránek a služeb www.lotusenglish.cz (dále jen „Podmínky“).

Prosím, čtěte pečlivě tyto Podmínky ještě před návštěvou nebo použitím těchto stránek nebo přihlášením se na kurz, neboť použitím těchto stránek nebo přihlášením se na kurz vyjadřujete svůj výslovný souhlas s jejich dodržováním. Lektorka může kdykoli tyto Podmínky změnit, a to po předchozím ohlášení i bez něj, a takováto změna bude účinná okamžitě po zveřejnění pozměněné verze.

Obsah podmínek

1. Autorské právo (copyright), použití Stránek a licence
2. Služby poskytované www.lotusenglish.cz

2.1 Definice
2.2 Forma úhrady Služeb, platební podmínky a storno podmínky
2.3 Účast na kurzu
2.4Osobní údaje
2.5 Pořizování audiovizuálních záznamů

3. Doba trvání Podmínek a ukončení Stránek nebo Služeb
4. Závěrečná ustanovení

1. Autorské právo (copyright) a použití Stránek
Celý obsah Stránek, včetně audiovizuálního materiálu na příslušném kanálu YouTube„Lotus English“, je chráněn mezinárodními zákony o autorském právu a právu duševního vlastnictví. Vlastníkem autorských práv je Lektorka.

Je samozřejmě vítáno, pokud budete tisknout, elektronicky šířit či stahovat jednotlivé texty a audiovizuální obsah Stránek, ovšem takto výlučně pro vlastní nekomerční účely a pod následujícími podmínkami:

a) Souhlasíte s tím, že textový a audiovizuální obsah nebudete žádným způsobem pozměňovat ani nebudete odstraňovat informace o zdroji tohoto materiálu a autorském právu. Zejména toto platí pro název „Lotus English“, vizuální a grafickou podobu loga, slogan „let your English flourish", popisek „angličtina mluvená, tvořivá, zážitková, seberozvojová", názvy jednotlivých nabízených kurzů a články a videa publikované v záložce Blog.
b) Souhlasíte s tím, že jako zdroj vždy uvedete celé jméno Lektorky „Adéla Obermajerová“ spolu s aktivním proklikem na Stránky www.lotusenglish.cz.
c) Souhlasíte dále s tím, že pokud budete chtít úryvek z obsahu převzít na vlastní webové stránky či jej publikovat, tisknout nebo distribuovat pro vzdělávací či výzkumné účely, požádáte nejprve Lektorku o udělení souhlasu a budete takto činit jen na základě explicitního souhlasu, pokud bude Lektorkou udělen, a za podmínek jí stanovených.

Stránky a Služby poskytované Lektorkou, tak jak jsou, ve své skladbě a podobě, jsou výhradním duševním vlastnictvím Lektorky. Jiné produkty nebo obchodní názvy uvedené na stránkách mohou spadat pod duševní vlastnictví příslušných majitelů.

Lektorka nabízí tyto Stránky a s nimi související služby a informace „tak, jak jsou“, „se všemi chybami“ a „tak, jak jsou k dispozici“ a neposkytuje žádné přímé či odvozené záruky, prohlášení a závazky jakkoli se týkající Stránek nebo s nimi souvisejících Služeb, ať už výslovně nebo předpokládaně, ani, a to bez omezení, neposkytuje jakékoli záruky vhodnosti pro konkrétní účel, nerušeného užívání, uspokojivé kvality nebo přesnosti.

2. Služby poskytované www.lotusenglish.cz
2.1 Definice
Službami poskytovanými Lektorkou se rozumí jí pořádané a vyučované skupinové či individuální kurzy nebo konzultace všeobecně označované jako „kurzy“, „tutoring 1 na 1“ nebo „lekce“ (dále jen „Služby“).

2.2 Forma úhrady Služeb, platební podmínky a storno podmínky
Úhrada služeb, platební a storno podmínky se řídí informacemi uvedenými v příslušné části na Stránkách.

2.3 Účast na kurzu
Souhlasíte s tím, že zároveň s objednáním kurzu si vyčleňujete dostatek času, abyste se mohli ve svém zájmu pravidelně věnovat obsahu kurzu i mimo jednotlivé lekce. Lektorka si vyhrazuje právo nepřijmout vás do kurzu z jakéhokoli důvodu. Během účasti na kurzu plně odpovídáte za svůj majetek; Lektorka neručí za ztrátu či poškození vašeho majetku během kurzu.

2.4 Osobní údaje
Osobní údaje poskytnuté za účelem využívání Služeb, zejména pak jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, jsou chráněny podle zákona o ochraně osobních údajů a nebudou poskytovány třetím stranám.

2.5 Pořizování audiovizuálních záznamů
Během kurzu je vám dovoleno pořizovat audiovizuální záznamy, které se ze studijních důvodů doporučují, ovšem souhlasíte a prohlašujete, že tyto záznamy budete využívat výlučně pro svou osobní studijní potřebu a nebudete je šířit jakýmkoli způsobem. Souhlasíte také, že tyto záznamy může pro potřeby kurzu pořizovat i Lektorka. V případě záměru použít pořízený audiovizuální záznam pro propagační a marketingové účely vás Lektorka samozřejmě požádá o explicitní svolení.

3. Doba trvání Podmínek a ukončení Stránek nebo Služeb
Všechna ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti po celou dobu provozu Stránek a poskytování Služeb s nimi spojených, a dále i po ukončení provozu Stránek nebo Služeb. Provozování Stránek nebo Služeb může být Lektorkou ukončeno bez předchozího upozornění kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Případné závazky Lektorky vůči klientům, které mohou nastat (např. neuzavřený kurz) budou přiměřeným způsobem vyrovnány (např. vrácení poměrné části z kurzovného za všechny neuskutečněné lekce od data ukončení provozu Služeb).

4. Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky a jejich výklad se řídí právními předpisy České republikytýkajícími se dohod uzavřených a vykonávaných v České republice. Souhlasíte s tím, že jakýkoli právní úkon nebo řízení mezi Lektorkou a vámi za jakýmkoli účelem, týkající se těchto Podmínek, musí být vykonán výhradně v rámci příslušné jurisdikce České republiky. Jakýkoli právní úkon s ohledem na poskytované Služby musí být zahájen do jednoho (1) roku po vzniku nároku; po uplynutí jednoho (1) roku je takový nárok nebo důvod žaloby vyloučen. Opomenutí Lektorkyvyžadovat nebo vymáhat plnění všech ustanovení těchto Podmínek nelze vykládat jako zřeknutí se jakéhokoli ustanovení či práva. Žádné jednání mezi Lektorkou a vámi a ani žádná obchodní praxe nebude měnit jakékoli ustanovení těchto Podmínek, pokud tyto změny nevykoná sama Lektorka písemně a nezveřejní je jako změnu těchto Podmínek na Stránkách. Názvy jednotlivých sekcí v těchto podmínkách slouží jen pro orientaci a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 4. 6. 2014.

 


© Adéla Obermajerová (2013—2014). Všechna práva vyhrazena.

 

Nejnovější články
Máte zájem o novinky? Lotosový zpravodaj je tu (kdykoli možné odhlásit)